Play mate - animation film by Yulia Postavskaya - music by Pavel Karmanov