School break - animation film by Zhen Shen Gur - music by Pavel Karmanov