Pavel Karmanov - "Vertep" - N5 - Sirin ensemble & Orchestra - conductor Mikhail Khokhlov